Một bữa sáng với tiêu chí thanh đạm

Thanh thì ít

Đạm thì nhiều :))

Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Advertisements