Nhiều khi post nhạc lên facebook hay kèm cùng hình trên flickr, muốn viết thêm gì gì nhưng không viết được. Cơ bản, những điều cần nói nó nằm trong bài hát hết rồi. Đủ từng chữ một.

And I just hope you know

That if you say

Goodbye today

I’d ask you to be true

Cause the hardest part of this is leaving you

Advertisements