I am there.

Dẫu cho có trốn chạy đến nơi nào.

Advertisements