You're the same today as you'll be in five years except for the people you meet and the books you read

You’re the same today as you’ll be in five years except for the people you meet and the books you read

Bạn sẽ cũng giống hệt với hôm nay, so với 5 năm kế tiếp ngoại trừ những người bạn gặp và những cuốn sách bạn đọc (trong 5 năm ấy)

Advertisements